Почетна

Добродошли на почетну страну сајта за ученике шестог разреда у оквиру предмета Информатика и рачунарство.
На другим веб адресама су обрађене остале области предвиђене наставним планом и програмом а превасходно у оквиру виртуелне учионице .
Од школске 2017/2018. настава у 6. разреду се реализује по новом наставном плану објављеном у Просветном гласнику број 6/2017.
У циљу олакшање савладавања градива на овом сајту дају се основне информације за ученике. Додатни саадржаји су на Гугл учионици ОШ ХРШ и на Мудл порталу школе за ученике 6. разреда.

Embed gadgetНазив предмета:  

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Годишњи фонд часова:

36 часова

Разред:  

шести

Циљеви предмета на нивоу другог циклуса основног образовања:

 

  • Оспособљавање ученика за учење, живот и рад у друштву ко је се, разво јем дигиталних технологи ја, брзо мења
  • Разви јање информатичких знања, вештина и ставова неопходних за самосталну, одговорну и приме рену употребу рачуна ра у решава-њу свакодневних задатака у процесу учења, рада и комуникаци је
  •  Оспособљавање ученика да одабе ру и употребе одгова ра јућу технологи ју сходно задатку, области у ко јој је примењу ју или проблемуко ји решава ју
  • Развијање креативности и оспособљавање за креативно из ражавање применом рачунарске, информационе и комуникационе техноло-ги је
  • Оспособљавање ученика да препозна ју проблем, реше и по потреби рашчлане проблем на делове и решење представе у виду текста,алго ритамског ди јаграма или програма
  • Оспособљавање ученика да плани ра ју стратеги ју решавања проблема (претпоставе решења, плани ра ју редослед активности, изабе руизвор информаци ја, средстава/опрему ко ју ће ко ристити, са ким ће са рађивати, кога ће се консултовати)
  • Оспособљавање ученика за одговорну примену препорука заштите здравља, безбедности, личне и приватности других у свакоднев-ном раду у дигиталном окружењуСписак подстраница


Embed gadget

На овој страни можете преузети текстуалне и видео материјале који су резултат пројеката „Програмирање за основце” реализованог од стране Друштва за информатику Србије и пројекта „Визуелно програмирање за основце” који је реализовала Мудл мрежа Србије Оба пројекта су финансирана средствима из Буџета Републике Србије преко Министарства трговине, туризма и телекомуникација, а уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Дигитални садржаји уз сваку лекцију су такође дати и у виду колекције Гугл+ стране Информатика и рачунарство
1. Рачунарство

01. Пајтон (Python) - аритметичке операције
02. Пајтон (Python) - променљиве (именовање резултата)
03. Пајтон (Python) - аритметичке операције
04. Пајтон (Python) - цели и реални бројеви
05. Пајтон (Python) - реално дељење
06. Пајтон (Python) - целобројно дељење
07. Пајтон (Python) - корњача графика
08. Пајтон (Python) - уграђене функције (min, max, abs)