Почетна‎ > ‎I. ИКТ‎ > ‎

01. Дигитални уређаји и кориснички програми


Основни појмови

Рачунар или компјутер (енгл. computer, од лат. computare: сабирати, рачунати) сложени је уређај који служи за извршавање математичкихоперација или контролних операција које се могу изразити у нумеричком или логичком облику. Рачунари су састављени од компонената које обављају једноставније, јасно одређене функције. Комплексна интеракција тих компонената резултира способношћу рачунара да обрађује информације.

Примери рачунара

Стони рачунар

Лаптоп

Паметни телефон


Таблет рачунари


БанкоматиКонзоле за игру 


Појам ИКТ

Сви уређаји који омогућавају прикупљање, обраду, чување и пренос информација и који су повезани на мрежу једним именом се називају ИКТ уређаји. Област о којој говоримо назива се информационо-комуникациона технологија - ИКТ.

ИКТ уређаје можемо данас наћи скоро у сваком домаћинству. Кључна компонента сваког ИКТ система је рачунарски систем односно рачунар.

Рачунарски систем

Рачунарски систем представља скуп машина и придружених метода (реализованих у облику софтвера) организованих ради вршења аутоматске обраде података.
1. Рачунар је уређај способан да аутоматски изврши обраду података.

2. Рачунар извршава само оно што му је задато инструкцијама. За решавање било ког проблема поступак решавања мора се рашчланити на најједноставније кораке, а затим за сваки од тих корака написати наредба (инструкција) коју рачунар треба да изврши.

Овај поступак назива се програмирање. Списак наредби којима саопштавамо рачунару начин решавања одређеног проблема називамо програм.

3. Рад рачунара састоји се у аутоматском преласку са једне на следећу инструкцију све док не изврши све инструкције предвиђене програмом.

Сваки РАЧУНАРСКИ СИСТЕМ састоји се из две компоненте:

 • техничих уређаја (машине) – рачунарски хардвер: означава све уређаје рачунарског система, односно све оне делове који се виде и могу да се дотакну
 • програмске надградње– рачунарски софтвер: програми по којима рачунар ради

Рачунарски системи  могу се поделити на различите начине у зависности од тога да ли се посматра: њихова примена, број корисника који могу истовремено да користе рачунар, или броја наредби које рачунар може да изврши у једном тренутку.

Са становишта примене рачунари се деле на:

 • рачунаре опште намене (који могу користити различите програме за решавање различитих проблема);
 • рачунаре за специјалне намене (који користе само оне програме за решавање оних проблема за који су намењени: играње шаха, аутоматски пилоти, управљање неком машином.
Са становишта броја корисника који истовремено могу да користе исти рачунар постоје:
 • вишекориснички (mainframe based) који обавља сложена и захтевна израчунавања и користи се у великим корпорацијским системима 
 • једнокориснички (PC based

Са становишта броја наредби које рачунар може да изврши у једном тренутку, рачунари се деле на:

 • серијске СИСД (Single Instruction Single Data) у тренутку времена могу да изврше само једну наредбу и
 • паралелне СИМД (Single Instruction Multiple Data) могу у једном тренутку да изврше исту наредбу над већим бројем података у меморији. 

Корисни линкови

Да појаснимо

Податак и информација

Податак

Податак је једноставна изолована, необрађена чињеница која има неко значење. Податак може бити:
 • број;
 • реч;
 • слика;
 • звук.
Податак (datum — за једнину и data — за множину) у преводу са латинског језика значи „нешто што је дато“.
Податак може постојати у било којем облику, био употребљив или не.
Податак је састављен од:
 • значења (назив и опис значења одређеног својства)
 • вредности (мера и износ)
 • времена

Податак и његова обрада


Податак је опис својства неког ентитета, регистроване (изоловане) чињенице или опажања током неког процеса. На пример, подаци су речи „Марко” и „продавница”. Они заједно немају смисла, али ако се каже: „Марко је отишао у продавницу” онда имају смисла и постају информација.

Информација је, дакле, скуп логички повезаних података, обрађених и организованих чињеница које представљају неко обавештење. Подаци су изоловане чињенице које постају информације у тренутку коришћења и само ако су правовремено дати.

Употреба у рачунарству

Оно што представља чињеницу, догађај или идеју у одређеном запису зовемо податак. Податак је представљање чињенице или идеје погодне за комуникацију, интерпретацију и обраду од стране људи и машина.
Сирови подаци су бројеви (када се изражавају количинска својства), карактери, слике или други излази из уређаја за претварање физичких величина у симболе, у веома широком смислу (превасходно се ради о мерним уређајима). Такви подаци се обично даље обрађују од стране човека или се уносе у рачунар, чувају и обрађују тамо, или се преносе другом човеку или рачунару. Сирови податак је релативан термин; обрада података се обично дешава у етапама, и „обрађени подаци“ из једне фазе се могу сматрати „сировим подацима“ наредне фазе.
Comments