02. Пајтон (Python) - променљиве (именовање резултата)


Пајтон (Python) - променљиве (именовање резултата)

Линкови: 

Додатна објашњења (извод из припреме за час):

 Ток часа према активностима ученика

Активност 1

- Понављање: израчунавање вредности аритметичких израза и именовање међурезултата у програмском окружењу Пајтон

Активност 2

- Видео – лекција: ученици посматрају видео–лекцију Python - променљиве (именовање резултата), а затим тестирају представљена решења решења у окружењу интерактивног уџбеника.

Активност 3

 - Рад на задацима: ученици индивидуално решавају задатаке бележећи чињенице дате у поставци употребом Python наредби које садрже именованe вредности међурезултата и резултата.

Активност 4

 - Употреба интерактивног уџбеника у провери знања и исправности кода: користећи интерактивни уџбеник, решавају проблемске задатке, проверавају исправност сопствених решења и у дискусији са наставником и одељењем пореде различита решења. уочавају да исти задатак може имати више решења.

Активност 5

 - Извођење закључка: Уз помоћ наставника, ученици кроз дискусију изводе закључак о постојању могућности да се постављени задатак реши на различите начине и о начинима провере исправности решења.

Материјал за час:

http://os.petlja.org/vi/Aritmetika.html

Видео из Google докумената


Comments