19. Увод у ИКТ, основни појмови


Информатика и рачунарство

Информатика је млада наука чија историја почиње 1876. године оснивањем америчког Библиотечког удружења и првим издавањем децималне класификације и правила за речнички каталог.

Филип Драјфус (1962) је од речи information и automatique створио појам информатика. Ова наука је настала из потребе овладавања новим знањима, техникама и технологијама у циљу разрешавања насталих друштвених проблема и противречности.

Термин информатика први пут је дефинисала француска Академија наука 1962. године. 

Најприхватљивију дефиницију информатике дао је Биро за информатику у Риму. и она гласи: 

Информатика је дисциплина која изучава феномен информација, информационих система,чувања, обраде, преноса и коришћења информација у добротворне сврхе човечанства.

Рачунарство је дисциплина која изучава шта се све може урадити помоћу рачунара. 

Обе дисциплине се баве проблемима чувања , обраде, преноса информација. Разлика је у томе што информатика разматра ове проблеме укључујући све методе, технике, уређаје итд. што може бити од важности. Рачунарство обухвата исте проблеме, али само у мери која се односи на рачунар. Из овога закључујемо да информатика може да постоји без рачунарства а обрнуто није могуће. Данас, када рачунари постају саставни део живота ова два термина се изједначавају
Информационе технологије-ИТ подразумевају поступке, методе и технике прикупљања, преноса , обраде,чувања и презентовања информација (НИТ-Нове информационе технологије).

Информатички описмењена особа је она која:

  • (1) прихвата потребу да користи информације
  • (2) поставља питања да би добила информације
  • (3) уме да идентификује изворе информација
  • (4) користи изворе информација који укључују технологије засноване на рачунарима
  • (5) развија успешне стратегије истраживања‚
  • (6) врши процену информације 
  • (7) организује информације 
  • (8) уврштава нове информације у већ постојеће целине знања 
  • (9) схвата значај тачне и комплетне информације за доношење одлука 
  • (10)користи информације у процесима критичког размишљања и у решавању проблема 

Рачунарство

Реч рачунарство представља дослован превод речи computer sciences која означава теоријске науке везане за развој архитектуре рачунара.

Рачунар је електронски уређај за аутоматску обраду података.

Рачунар обрађује податке извршавајући програм.

Програм је списак наредби, написаних прецизно, јасно и у одређеном редоследу које рачунар извршава над подацима.

Развојем рачунара и њихове примене издвојиле су се следеће рачунарске области:

  • рачунарско инжењерство (производња и повезивање делова рачунара)
  • рачунарске науке (теоретски аспекти архитектуре и интелигенције рачунара)
  • рачунарске технологије (практична примена рачунара)

Информационо-комуникационе технологије(ИКТ)

Информационо-комуникационе технологије (ИКТ) или на енглеском ICT (information and communications technology (or technologies)) су инфраструктура и компоненте које омогућавају модерно рачунарство.
Мада не постоји једна универзално прихваћена дефиниција ИКТ термин се уопштено користи да означи све уређаје, мрежне компоненте, апликације и системе који комбиновано дозвољавају људима и организацијама  (предузећа, удружења, државне и недржавне компаније) да међусобно интерагују у дигиталном свету.

Компоненте ИКТ  система

ИКТ обухватају обе интернет сфере односно мобилни интернет и бежични интернет. Овде такође спадају и старе, традиционалне, технологије као што су земаљска телефонија и радио и телевизија које се још увек доста користе заједно са најновијим ИКТ технологијама као што су вештачка интелигенција и роботика.
ИКТ се понекад користи као синоним за ИТ (информационе технологије)  али треба имати у виду да се термин ИКТ користи за ширу, знатно обухватнију листу компоненти које су релевантне за дигитално рачунарство него што је то термин ИТ.
Листа ИКТ компоненти је обимна и наставља да расте. Неке компоненте као што су рачунари и телефони постоје деценијама. Друге компоненте као што су смартфони, дигитални ТВ и роботи су новијег датума.
ИКТ заједенички је више од својих компоненти. ИКТ такође обухвата и примене својих компоненти где се крије њен стваран потенцијал, снага и опасности на које можемо наићи.

Comments