33. Примена графике у техничком и информатичком образовању: Примери

Примери

Примери графике у техничком и информатичком образовању

Примери видеа у техничком и информатичком образовању

YouTube видео


YouTube видеоYouTube видео


Примери анимација у техничком и информатичком образовању

Примери симулација у техничком и информатичком образовању


Колекција симулација са тумачењима на српском језику

КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ Acid-Base Solutions Run Now Download
АЛФА-РАСПАД Alpha Decay Run Now Download
АРИТМЕТИКА Arithmetic Run Now Download
Међуатомска деловања Atomic Interactions Run Now Download
Равнотежа Balancing Act Run Now Download
Изједначавање хемијских једначина Balancing Chemical Equations Run Now Download
Балони и статички електрицитет Balloons and Static Electricity Run Now Download
ГАСНИ ЗАКОНИ Balloons & Buoyancy Run Now Download
ЕНЕРГЕТСКИ НИВОИ Band Structure Run Now Download
Просто струјно коло (батерија - отпорник) Battery-Resistor Circuit Run Now Download
Напон батерије Battery Voltage Run Now Download
Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer) Beer's Law Lab Run Now Download
Преламање светлости Bending Light Run Now Download
БЕТА-РАСПАД Beta Decay Run Now Download
Зрачење црног тела Blackbody Spectrum Run Now Download
ВЕЗАНА СТАЊА (квантномеханички приступ) Quantum Bound States Run Now Download
Направи разломак Build a Fraction Run Now Download
Направи молекул Build a Molecule Run Now Download
Направи атом Build an Atom Run Now Download
Потисак Buoyancy Run Now Download
ФУНКЦИЈЕ, ИЗВОДИ, ИНТЕГРАЛИ -ГРАФИЧКИ Calculus Grapher Run Now Download
КОНДЕНЗАТОР Capacitor Lab Run Now Download
Електрична поља тачкастих наелектрисања Charges and Fields Run Now Download
Комплет за електричну струју (AC+DC) Circuit Construction Kit (AC+DC) Run Now Download
Комплет за електричну струју (AC+DC), Virtual Lab Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Run Now Download
Комплет за једносмерну струју Circuit Construction Kit (DC Only) Run Now Download
Комплет за једносмерну струју (DC Only), Virtual Lab Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Run Now Download
СУДАРИ У МЕХАНИЦИ Collision Lab Run Now Download
Како видимо боје Color Vision Run Now Download
Концентрација Concentration Run Now Download
Проводљивост Conductivity Run Now Download
ДВОСТРУКА ЈАМА И КОВАЛЕНТНА ВЕЗА Double Wells and Covalent Bonds Run Now Download
Интерполација података полиномом (кривом) Curve Fitting Run Now Download
ДЕЈВИСОН-ЏЕРМЕРОВ ЕКСПЕРИМЕНТ Davisson-Germer Experiment Davisson-Germer: Electron Diffraction Run Now Download
Густина Density Run Now Download
НЕОНСКА СВЕТЛА & ДРУГЕ ЛАМПЕ СА ПРАЖЊЕЊЕМ У ГАСУ Neon Lights & Other Discharge Lamps Run Now Download
ИСХРАНА & ВЕЖБАЊЕ Eating & Exercise Run Now Download
Електрично поље Electric Field of Dreams Run Now Download
Електрични хокеј је бољи од електричне столице! Electric Field Hockey Run Now Download
Енергија, врсте и промене Energy Forms and Changes Run Now Download
Енергија у скејт-парку Energy Skate Park Run Now Download
Енергија у скејт-парку: Основна верзија Energy Skate Park: Basics Run Now Download
График квадратне функције Equation Grapher Run Now Download
Поређење и процена Estimation Run Now Download
Фарадејева електромагнетна лабораторија Faraday's Electromagnetic Lab Run Now Download
Фарадејев закон електромагнетне индукције Faraday's Law Run Now Download
Проток флуида и притисак Fluid Pressure and Flow Run Now Download
СИЛА 1-D. II Њутнов закон и још много тога џабе! Forces in 1 Dimension Run Now Download
СИЛЕ И КРЕТАЊЕ Forces and Motion Run Now Download
Силе и кретање - Основе Forces and Motion: Basics Run Now Download
ФУРИЈЕ-ОВА СИНТЕЗА -ПРАВЉЕЊЕ ТАЛАСА Fourier: Making Waves Run Now Download
Спаривање разломака Fraction Matcher Run Now Download
Разломци - Увод Fractions Intro Run Now Download
Трење (концепт) Friction Run Now Download
ОСОБИНЕ ИДЕАЛНОГ ГАСА Gas Properties Run Now Download
Особине гена - Основе Gene Expression - The Basics Run Now Download
РЕГУЛАЦИЈА ЛАКТОЗЕ- ГЕНСКЕ МАШИНЕ Gene Machine: The Lac Operon Gene Machine: The Lac Operon Run Now Download
Генератор Generator Run Now Download
Геометријска оптика Geometric Optics Run Now Download
ГЛЕЧЕРИ Glaciers Run Now Download
Цртање правих Graphing Lines Run Now Download
Гравитација и орбите Gravity and Orbits Run Now Download
ГРАВИТАЦИОНА ЛАБОРАТОРИЈА Gravity Force Lab Run Now Download
ЕФЕКАТ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ The Greenhouse Effect Run Now Download
МОДЕЛИ АТОМА ВОДОНИКА Models of the Hydrogen Atom Run Now Download
Изотопи и атомске масе Isotopes and Atomic Mass Run Now Download
БУБАМАРА - КРЕТАЊЕ 2D Ladybug Motion 2D Run Now Download
ЛАСЕРИ Lasers Run Now Download
МЕСЕЧЕВ МОДУЛ Lunar Lander Run Now Download
Магнет и компас Magnet and Compass Run Now Download
Магнети и електромагнети Magnets and Electromagnets Run Now Download
ОПРУГЕ & ТЕГОВИ Masses & Springs Run Now Download
Лавиринт ( брзина-убрзање) Maze Game Run Now Download
Транспорт кроз мембрану Membrane Channels Run Now Download
МИКРОТАЛАСИ Microwaves Run Now Download
Моларност Molarity Run Now Download
МОЛЕКУЛАРНИ МОТОРИ (ЕНЗИМИ) Molecular Motors Run Now Download
Поларност молекула Molecule Polarity Run Now Download
Молекули и светлост Molecules and Light Run Now Download
Облици молекула Molecule Shapes Run Now Download
Облици молекула: Основе Molecule Shapes: Basics Run Now Download
Кретање у 2-D Motion in 2D Run Now Download
Шетач ( променљиво праволинијско кретање) The Moving Man Run Now Download
MRI -НАЈЈЕДНОСТАВНИЈЕ Simplified MRI Run Now Download
Мој Соларни систем My Solar System Run Now Download
ПРИРОДНА СЕЛЕКЦИЈА Natural Selection Run Now Download
НЕУРОН Neuron Run Now Download
Нормални модови Normal Modes Run Now Download
Нуклеарни распад Nuclear Fission Run Now Download
Омов закон Ohm's Law Run Now Download
КВАНТНА ОПТИКА Optical Quantum Control Run Now Download
ОПТИЧКЕ ПИНЦЕТЕ И АПЛИКАЦИЈЕ Optical Tweezers and Applications Run Now Download
Клатно Pendulum Lab Run Now Download
ФОТОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКАТ Photoelectric Effect Run Now Download
pH СКАЛА pH Scale Run Now Download
Тектонске плоче Plate Tectonics Run Now Download
РАСПОДЕЛА ВЕРОВАТНОЋЕ Plinko Probability Run Now Download
Кретање пројектила ( Јеремија пали топа! ) Projectile Motion Run Now Download
КВАНТНИ ТУНЕЛ ЕФЕКАТ И ТАЛАСНИ ПАКЕТ Quantum Tunneling and Wave Packets Run Now Download
КВАНТНО-ТАЛАСНА ИНТЕРФЕРЕНЦИЈА Quantum Wave Interference Run Now Download
Зрачење наелектрисања у кретању Radiating Charge Run Now Download
ДАТИРАЊЕ ПОМОЋУ РАДИОАКТИВНОСТИ - ИГРА Radioactive Dating Game Run Now Download
РАДИО ТАЛАСИ & ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА ПОЉА Radio Waves & Electromagnetic Fields Run Now Download
СТРМА РАВАН: СИЛЕ И КРЕТАЊЕ Ramp: Forces and Motion Run Now Download
РЕАКТАНТИ,ПРОДУКТИ РЕАКЦИЈЕ И ВИШКОВИ Reactants, Products and Leftovers Run Now Download
ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И ПРОМЕНЕ Reactions & Rates Run Now Download
Омов закон Resistance in a Wire Run Now Download
Резонанца Resonance Run Now Download
ПОВРАТНИ (РЕВЕРЗИБИЛНИ) ПРОЦЕСИ Reversible Reactions Run Now Download
БУБАМАРА НА РИНГИШПИЛУ Ladybug Revolution Run Now Download
Радерфордово (Rutherford) расејање Rutherford Scattering Run Now Download
МОДЕЛ САМОПОКРЕТНИХ ЧЕСТИЦА Self-Driven Particle Model Run Now Download
ПОЛУПРОВОДНИЦИ Semiconductors Run Now Download
Сигнал и проводник Signal Circuit Run Now Download
СОЛИ & ОТАПАЊЕ Salts & Solubility Run Now Download
Звучни таласи Sound Run Now Download
Агрегатна стања States of Matter Run Now Download
Агрегатна стања : основни ниво States of Matter: Basics Run Now Download
ШТЕРН-ГЕРЛАХОВ ЕКСПЕРИМЕНТ Stern-Gerlach Experiment Run Now Download
ИСТЕЗАЊЕ DNA Stretching DNA Run Now Download
Раствори шећера и соли Sugar and Salt Solutions Run Now Download
Стрма раван The Ramp Run Now Download
МОМЕНТ СИЛЕ Torque Run Now Download
ЏОНТРА, ЗНАЧИ, ВОЛТА (ТЕБРА) John Travoltage Run Now Download
Хидростатички притисак Under Pressure Run Now Download
Сабирање вектора Vector Addition Run Now Download
Интерференција таласа Wave Interference Run Now Download
ТАЛАС НА ЖИЦИ Wave on a String Run Now Download

Примери игара у техничком и информатичком образовању

Embed gadget

Embed gadget


Пример примене Гугл ScetchUp

Зграда основне школе Светозар Марковић Лапово

Embed gadget


Comments